Skip to Main Content »

Search Site

Ochrana osobních údajů, Autorská práva

  1. 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. 2. Kupující odesláním Objednávky souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nevyloučí-li to Kupující výslovně při odeslání Objednávky, souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů rovněž pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.
  3. 3. Kupující je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
  4. 4. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. 5. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
  6. 6. Kupující je oprávněn, má-li za to že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7. 7. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci sdělit. Prodávající je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
  8. 8. Kupující souhlasí s doručováním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
  9. 9. Obsah Internetových stránek, včetně veškerých materiálů (texty, fotografie, obrázky, loga aj.), jakož i souvisejících tištěných médií (katalogy, propagační letáky, inzerce atd.), je chráněn právy z duševního vlastnictví Společnosti popřípadě třetích osob, jež jsou se Společností ve smluvním vztahu. Obsah nesmí být bez písemného souhlasu Společnosti měněn, kopírován, rozmnožován, ani jinak šířen a využíván žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu.