Zásady ochrany osobních údajů
pro webové stránky www.razitkacolop.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví jak společnost COLOP CZ s. r. o., IČO: 60066547, se sídlem Na Výhony 291, 373 12 Borovany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 3454 (dále též jako „COLOP CZ“) využívá a chrání informace, které COLOP CZ poskytnete při užívání těchto webových stránek (www.razitkacolop.cz).

COLOP CZ se zavazuje zajistit ochranu Vašich osobních údajů. Ujišťujeme vás, že pokud COLOP CZ při užívání těchto webových stránek poskytnete informace, na jejichž základě vás je možno identifikovat, bude jakékoli užití takových informací realizováno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

COLOP CZ je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů jednostranně měnit či doplňovat. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů tak, aby užití a ochrana vašich osobních údajů ze strany COLOP CZ byla v souladu s Vašimi představami. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.

Užíváním webových stránek razitkacolop.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

  • jméno a příjmení, obchodní firma
  • IČO
  • adresu bydliště či sídla
  • kontaktní informace včetně e-mailové adresy
  • bankovní spojení
  • IP adresa, cookies, typ použitého webového prohlížeče, počet návštěv, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky.

Jak nakládáme se shromážděnými údaji

Informace požadujeme z důvodu jejich zpracování pro účely zřizování, kontroly a správy uživatelských účtů, plnění všech povinností dle uzavřených smluv, výkon a ochranu všech práv COLOP CZ dle takových smluv a dle zákona, plnění zákonných povinností, zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách COLOP CZ, zlepšení produktů a služeb COLOP CZ, a dále nabízení produktů a služeb COLOP CZ. Poskytnuté informace mohou být rovněž využity pro marketingové účely, zejména za účelem zasílání propagačních e-mailů o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných obdobných informací, o kterých se domníváme, že by pro Vás mohly být přínosné. Příležitostně mohou být takto poskytnuté údaje využity rovněž pro účely průzkumu trhu. Informace můžeme dále využít k přizpůsobení webových stránek Vašim zájmům.

COLOP CZ shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění uvedeného účelu. COLOP CZ zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Zabezpečení údajů

Usilujeme o maximální ochranu získaných osobních údajů. S cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, jsme zavedli přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďujeme online.

Jak používáme soubory cookies

Soubor cookie je malý soubor, který si od uživatele vyžádá povolení k umístění na pevný disk počítače. V okamžiku udělení souhlasu a umístění cookies na pevný disk dojde k zahájení analýzy návštěvnosti webových stránek, podávání informací o přístupu k určitým webovým stránkám, možnost vylepšovat webové stránky aj. Soubory cookies umožňují webovým aplikacím přizpůsobit obsah webových stránek zjištěným preferencím a potřebám, a to na základě uchování a využití poskytnutých údajů. Cookies COLOP CZ v žádném případě neposkytují přístup k Vašemu počítači ani žádné informace o Vás, a to s výjimkou údajů, které jste se s námi rozhodli sdílet v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte možnost volby přijmout/odmítnout využití cookies. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, nicméně bývá možno upravit nastavení prohlížeče tak, aby cookies automaticky odmítl. Odmítnutí cookies však může omezit využití webové stránky.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky COLOP CZ obsahují odkazy na jiné webové stránky. V případě využití odkazu na jiné webové stránky mějte na paměti, že se jedná o stránky, nad nimiž nemá COLOP CZ žádnou kontrolu, a nenese tak odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete při návštěvě takových webových stránek, na jejichž užití se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Externí internetové stránky mají vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na webové stránce COLOP CZ.

Kontrola nakládání s osobními údaji

COLOP CZ osobní údaje neprodává, nedistribuuje, nepronajímá ani jinak nezpřístupňuje třetím stranám, není-li k tomu oprávněn/povinen na základě zákona nebo ujednání se subjektem ochrany osobních údajů.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních informacích, které o vás COLOP CZ uchovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte prosím neprodleně COLOP CZ, aby mohlo dojít k bezodkladné opravě takové informace.

Pokud máte k těmto zásadám ochrany osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás na: marketing@colop.cz.