PRAVIDLA POUŽíVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek razitkacolop.cz (dále jen „Webové stránky“) je společnost COLOP CZ s.r.o., IČO: 60066547, se sídlem Borovany, Na Výhony 291, PSČ: 373 12, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 3454, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám (dále jen „Provozovatel").

Přístup na Webové stránky (a jejich následné použití) je provozován za následujících pravidel použití webových stránek (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Webové stránky (dále jen „Uživatel/é").  Webové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné. Uživatel vyjadřuje bezvýhradný souhlas s Pravidly v plném znění tím, že vstoupí na Webové stránky či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou na Webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na Webové stránky, včetně designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení a textu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách.

Obsah Webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Webových stránkách. 

Uživatel

Při používání Webových stránek je Uživatel povinen ctít autorská práva Provozovatele k Webovým stránkám.

Uživatel se zavazuje, že se při používání Webových stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel nesmí zejména zasahovat do bezpečnosti těchto Webové stránek, využívat je nebo se pokusit využít k přenášení škodlivých souborů, snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek, narušovat standardní provoz a celistvost Webových stránek nebo bránit či omezovat přístup jiných uživatelů na tyto Webové stránky.

Osobní údaje

Provozovatel je správcem osobních údajů Uživatele. Provozovatel zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na těch to stránkách. Osobní údaje Uživatelů jsou považovány za důvěrné a nejsou poskytovány žádné třetím osobám, vyjma případů kdy taková povinnost vyplývá Provozovateli z právních předpisů České republiky či z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o uložení takové povinnosti.

Zpracovávané osobní údaje, rozsah, doba zpracování a právní důvody tohoto zpracování jsou detailně uvedeny a vysvětleny v sekci Osobní údaje.

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání Webových stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Zejména, ne však výlučně, nenese Provozovatel odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Webových stránek a služeb na nich nabízených či odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k Webovým stránkám. Provozovatel však činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na Webových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek ani za obsah internetových stránek patřící třetím osobám, které lze navštívit prostřednictvím odkazu na Webových stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění Webové stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto Pravidel. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Pravidel. Bude-li Uživatel pokračovat v používání stránek Provozovatele po provedení změn těchto Pravidel, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právním řádem České Republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na Webové stránky realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018

Borovanech dne 25. 5. 2018

Další informace

Vážíme se Vaší důvěry, a proto rádi odpovíme na Vaše případné dotazy týkající se používání internetových stránek www.razitkacolop.cz.Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte nám se prostřednictvím emailu obrátit na adresu: obchod@colop.cz