VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRO SMLOUVY O KOUPI ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE www.razitkacolop.cz
(DÁLE JEN „VOP“)

I. Úvodní ustanovení a výklad pojmů

 • Pro účely těchto VOP mají následující pojmy tento význam:

i. „Bezhotovostní platbou“ se rozumí platba převodem na účet Prodávajícího podle pokynu Prodávajícího zaslaných zákazníkovi emailem po potvrzení Objednávky.

ii. „Dodací adresa“ je adresa na území České republiky uvedená Kupujícím v Objednávce jako dodací adresa.

iii. „E-shop“ je internetový obchod provozovaný a spravovaný Společností v rámci webového rozhraní umístěného na Internetových stránkách a pronajímaný Prodávajícím za účelem uzavírání Kupních smluv s třetími osobami.

iv. „Internetové stránky“ jsou internetové stránky Společnosti www.razitkacolop.cz

v. „Kupní cena“ je cena Zboží uvedená u konkrétního artiklu v E-shopu v okamžik uskutečnění Objednávky. Všechny ceny v E-shopu jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Ke Kupní ceně Zboží budou Kupujícímu dále účtovány náklady spojené s balením, náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši. Není-li v čl. III VOP uvedeno jinak, rozumí se pro účely článku III VOP Kupní cenou i veškeré náklady spojené s dodáním Zboží a cena za služby zvolené Kupujícím.

vi. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ a těmito VOP mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.

vii. „Kupující“ je Spotřebitel nebo Podnikatel uzavírající s některým z Prodávajících Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu.

viii.  Občanský zákoník“ nebo „OZ“ je zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

ix. „Objednávka“ je návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy učiněný v souladu s ustanovením článku II. odstavec 3 a 4 VOP.

x. „Osobní údaje“ jsou údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

xi. „Podnikatel“ je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, a rovněž veškeré další osoby, které za podnikatele považuje Občanský zákoník. Pro účely těchto VOP, resp. smluvních vztahů vznikajících prostřednictvím E-shopu, se ustanovení upravující postavení Podnikatele použijí pro veškeré právnické osoby, tj. i na právnické osoby nepodnikající.

xii. „Prodávající“ je subjekt zvolený Kupujícím z nabídky subjektů propagujících Zboží prostřednictvím E-shopu a uvedených v článku II. odst. 1 VOP.

xiii. Společnost“ je obchodní společnost COLOP CZ s.r.o., IČO: 60066547, 
se sídlem Na Výhony 291, Borovany, PSČ: 373 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3454.

xiv. „Spotřebitel“ je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

xv. „Velkoobchod“ je nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti.

xvi. „Zboží“ jsou věci movité, konkrétně razítka, a to strojek a štoček nabízené v E‑shopu.

 • Tyto VOP se aplikují na vztahy vznikající mezi smluvními stranami smlouvy o koupi Zboží uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu. Ujednání odchylná od VOP lze mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou odlišně upraveny v Kupní smlouvě a/nebo těmito VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
 • Tyto VOP nejsou určeny pro smluvní vztahy Prodávajícího s Podnikateli nakupujícími Zboží pro Velkoobchod, ale výlučně pro smluvní vztahy Prodávajícího s Kupujícím jako koncovým odběratelem. 
 • Tyto VOP jsou závazné pro všechny Prodávající a Kupující uzavírající Kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu, resp. pro všechny Prodávající inzerující Zboží v E-shopu a všechny Kupující, kteří učiní u Prodávajícího Objednávku Zboží.
 • Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na Internetových stránkách.
 • Kupující Objednávkou stvrzuje, že se s VOP seznámil, že s nimi souhlasí.
 • Kupující bere na vědomí, že pro vztahy z Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, je rozhodné vždy znění VOP zveřejněné na Internetových stránkách v okamžiku učinění Objednávky. Učiněním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP ve znění platném a účinném v době odeslání Objednávky.
 • Společnost není účastníkem Kupní smlouvy a vůči Kupujícím jí nevznikají žádná práva a povinnosti, zejména nenese odpovědnost za splnění povinností z Kupní smlouvy ani za újmu vzniklou na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou.
 • Společnost neodpovídá za výpadky Internetové stránky ani za nepřímé či následné škody tím způsobené, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem takových výpadků. Společnost dále neodpovídá za případné vady a chyby způsobené při datovém přenosu, ani za jejich důsledky. Práva a povinnosti osob navštěvujících Internetové stránky a/nebo využívajících E-shop jsou podrobně upraveny v Podmínkách Společnosti pro přístup a užití webových stránek dostupných na Internetových stránkách v sekci „Všeobecné obchodní podmínky“

II. Objednávka, Kupní smlouva

 • Aktuální identifikační údaje Prodávajících v rozsahu obchodní firma, IČO, sídlo a kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.razitkacolop.cz
 • Prezentace Zboží v E-shopu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně v E-shopu prezentovaného Zboží. 
 • Kupující pro objednání Zboží vyplní objednávkový formulář v E-shopu. V objednávkovém formuláři Kupující uvede zejména informace o:

a) Osobních údajích Kupujícího;

b) volbě Prodávajícího z nabídky subjektů uvedených v článku II. odst. 1 VOP;

c) vybraném Zboží včetně počtu jeho kusů a případné další specifikace;

d) způsobu úhrady kupní ceny Zboží a nákladů spojených s dodáním Zboží;

e) požadovaném způsobu a místě dodání.

 • Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a opravovat tak případné chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kliknutím na „Odeslat objednávku“ a přijetím aktuálního znění VOP potvrdí Kupující Objednávku a tím i přijetí aktuálního znění VOP.
 • Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající je však vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky), a to zejména v závislosti na charakteru Objednávky.
 • Objednávka je akceptována Prodávajícím v okamžiku, kdy Prodávající odešle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce zprávu o potvrzení Objednávky. Odesláním e‑mailu o potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího dojde k uzavření Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek uvedených v potvrzení Objednávky. Nedojde-li k akceptaci Objednávky ze strany Prodávajícího nejpozději do dvou (2) pracovních dní, má se za to, že Objednávka akceptována nebyla. Potvrzením Objednávky není automatická odpověď o přijetí Objednávky ke zpracování.
 • V rámci akceptace Objednávky Prodávající uvede Zboží dle Objednávky, jeho množství, Kupní cenu jednotlivého Zboží z Objednávky, způsob a místo dodání a předpokládaný termín dodání. Přesný termín dodání Zboží z Kupní smlouvy je Kupujícímu oznámen vždy nejpozději jeden (1) pracovní den předem.
 • Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží dle potvrzení Objednávky, tj. že jej odevzdá a umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že Zboží dle potvrzení Objednávky převezme a zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu a další náklady spojené s dopravou Zboží dle Kupní smlouvy. Prodávající a Kupující jsou zavázáni splnit své povinnosti současně, pokud není dohodnuto jinak. 
 • Nabídka Zboží v E-shopu platí do vyprodání zásob nebo do odvolání, případně aktualizace, nabídky Zboží v E-shopu.
 • Prodávající má právo odmítnout Objednávku, zejména nikoliv však výlučně, pokud Kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané Zboží nebo pokud Prodávající nemůže Zboží dodat dle Objednávky.

III. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví

 • Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží z Kupní smlouvy a náklady spojené s balením, náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši, a to některým z následujících způsobů:
 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího uvedené v čl. II odst. 1 VOP;
 • v hotovosti na dobírku při dodání Zboží; nebo
 • předem Bezhotovostní platbou.
 • Kupní cena je v případě hotovostní platby splatná při převzetí Zboží. V případě Bezhotovostní platby je Kupní cena splatná do 5 pracovních dní po obdržení pokynů k platbě. V případě, že nebude platba provedena do 5 pracovních dnů, bude Objednávka automaticky stornována.
 • V případě Bezhotovostní platby bude Objednávka vyexpedována nebo připravena k osobnímu vyzvednutí nejpozději následující pracovní den po obdržení platby.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající na Kupní cenu daňový doklad – fakturu po přijetí platby a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Zda je/není Prodávající plátcem DPH je uvedeno u jednotlivých Prodávajících.
 • Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny, a to zejména v návaznosti na množství a četnost odebíraného Zboží. Na poskytnutí slevy z Kupní ceny není právní nárok. Případné slevy z Kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupní ceny a všech případných dalších poplatků (zejména balné, doprava) ve výlučném vlastnictví Prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

 • Místem doručení a dodání Zboží dle Kupní smlouvy je Dodací adresa. Dodání se provádí pouze na území České republiky. Prodávající je povinen dodat Zboží dle Kupní smlouvy na místo určené v Objednávce a Kupující je povinen Zboží při dodání převzít.
 • V případě zvláštního požadavku Kupujícího na způsob dopravy či místo dodání, nese Kupující riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s takovým dodáním Zboží.
 • Kupující může při Objednávce zvolit některý ze způsobů dodání:

a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího;

b) doprava Zboží smluvní přepravní službou Prodávajícího/prostřednictvím České pošty.

 • Náklady na dodání Zboží závisí na Kupujícím zvoleném způsobu dopravy, a jsou následující:

a) osobní odběr v provozovně Prodávajícího: zdarma;

b) doprava Zboží přepravní službou za cenu 80,-Kč bez DPH

 • Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží dle Kupní smlouvy se při využití přepravní služby třetí osoby považuje za splněný okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží k přepravě prvnímu přepravci, jinak okamžikem, kdy je Zboží předáno Kupujícímu.
 •  Kupující je povinen při dodání Zboží překontrolovat společně s Prodávajícím nebo přepravcem stav zásilky (množství, případné poškození obalů apod.) dle přiloženého přepravního (dodacího apod.) listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj. v případě neúplnosti či poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je třeba uvést v přepravním (dodacím, reklamačním apod.) listu. Není-li v přepravním (dodacím) listu uvedeno jinak, převzetím Zboží od Prodávajícího nebo přepravce potvrzuje Kupující, že Zboží bylo dodáno nepoškozené, v množství dle přepravního (dodacího apod.) listu, že má kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, a že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo písemně podáním na adresu Prodávajícího spolu s přepravním listem specifikujícím rozpor s Kupní smlouvou.
 • Kupující je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně Zboží zkontrolovat. Zjistí-li Kupující po odstranění obalu neúplnost nebo poškození Zboží dle Kupní smlouvy či jiné vady, je povinen bez prodlení oznámit Prodávajícímu zjištěné vady.

V. Odpovědnost za vady Zboží

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Prodávající neodpovídá za vady Zboží v případě, že Kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. To neplatí pro prodej Zboží použitého či vadného, prodávaného z tohoto důvodu (pro vadu či opotřebení) za nižší cenu ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.
 • Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců po převzetí Zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Pro Kupujícího Podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, a činí dvanáct (12) měsíců.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • V případě uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen nárok uplatnit v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Je-li u konkrétního Zboží uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní Kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající nebo jím k opravě určený podnikatel obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Dodání vadného Zboží do provozovny Prodávajícího nebo podnikatele určeného k opravě zajistí na vlastní náklady Kupující, kterému budou účelně vynaložené prostředky na uplatnění reklamace vráceny v případě prokázání vady, a po předložení dokladu o zaplacení takových nákladů.
 • Kupující je povinen prokázat Prodávajícímu, že Zboží, k němuž uplatňuje práva z odpovědnosti za vady, zakoupil u Prodávajícího. Dále je Kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění vystaví Prodávající (nebo jím k opravě určený podnikatel) Kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany Kupujícího. 
 • Prodávající sdělí Kupujícímu, po obdržení Zboží a popisu uplatňované vady, u něhož jsou uplatňována práva z odpovědnosti za vady, přiměřenou lhůtu, ve které bude uplatněná vada posouzena a případně odstraněna. Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že přiměřená doba činí u Kupujícího Spotřebitele třicet (30) dní od přijetí Zboží a popisu vady Prodávajícím a u Kupujícího Podnikatele čtyřicet (40) dní od přijetí Zboží a popisu vady Prodávajícím.
 • Po vyřízení reklamace Prodávající nebo jím k opravě určený podnikatel upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 • Prodávající nebo jím k opravě určený podnikatel vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

 • Kupující Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku VI. odst. 1 VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu VOP. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele za užití vzorového formuláře Prodávajícího potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze rovněž korespondenčně, a to na adrese provozovny nebo sídla Prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI odst. 1 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, nemůže-li být Zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 • V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI. odst. 1 VOP, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. V případě, že Zboží bylo placeno na dobírku, Kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu peněžní prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet, který je za tímto účelem povinen sdělit Prodávajícímu. Kupujícímu tímto nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Je-li společně se Zbožím z Kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ve vztahu k takovému dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil.

 

VII. Zpracování osobních údajů a infomační povinnost, autorská práva

 • Prodávající a Společnost jsou společnými správci (dále společně také jen „Společní správci“) osobních údajů a to v rozsahu:
  • jméno, příjmení, adresa, IČO, telefonní číslo a emailová adresa u fyzické osoby Kupujícího,
  • jméno a příjmení kontaktní osoby, emailový popřípadě telefonický kontakt na tuto osobu u Kupujícího právnické osoby,
  • bankovní spojení Kupujícího v případě odstoupení od Kupní smlouvy,

a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby.

 • Údaje uvedené v bodě odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Prodávajícím zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je Kupující oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
 • Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
 • Kupující je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Společné správce bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 • Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Tímto zpracovatelem může být Kupujícím vybraný dopravce realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 • Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu nejdéle 3 roky (dále jen „Doba“).
 • Zanikne-li však Kupní smlouva zakládající důvod pro zpracování osobních údajů Kupujícího před uplynutím Doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat je v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu jednoho (1) roku poté, co taková skutečnost nastane.
 • Omezeními podle ust. odst. 6 a 7 tohoto článku není dotčeno právo Společných správců zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i poté, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence, nejdéle však po dobu deseti (10) let ode dne, co Smlouva zanikne. Ukládá-li však právní předpis Společným správcům povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Společným správcům povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem. Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 • Prodávající a Společnost mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o společném zpracování osobních údajů, dle níž je
  • Správce 1 odpovědný za

i. zpracování osobních údajů Kupujících, zejména za plnění informačních povinností vůči dotčeným subjektům údajů – Kupujícím, a za zajištění výkonu jejich práv dle GDPR,

ii. zajištění společného kontaktního místa pro Kupující a za neprodlené předávání informací o podnětech a žádostech Kupujících Správci 2,

iii. za zajištění provozu a údržby webového rozhraní www.razitkacolop.cz;

 • Správce 2 je odpovědný za

i. zpracování a zajištění ochrany osobních údajů Kupujícího v souvislosti s plněním smluvní povinnosti – dodání zboží.

 • Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Společní správci povinni mu tuto informaci sdělit. Správce, který informaci poskytne je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí s doručováním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.
 • Obsah Internetových stránek, včetně veškerých materiálů (texty, fotografie, obrázky, loga aj.), jakož i souvisejících tištěných médií (katalogy, propagační letáky, inzerce atd.), je chráněn právy z duševního vlastnictví Společnosti, popřípadě třetích osob, jež jsou se Společností ve smluvním vztahu. Obsah nesmí být bez písemného souhlasu Společnosti měněn, kopírován, rozmnožován, ani jinak šířen a využíván žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto ustanovení neplatných ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení smlouvy není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím (Spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, na adrese: Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, Email: adr@coi.cz, webová adresa: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy se řídí právem České republiky a nebudou-li vyřešeny mimosoudně, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. V případě překladu VOP a/nebo Kupní smlouvy do jiných jazyků platí, že v případě sporu o výklad pojmů je rozhodující české znění.
 • Kupní smlouva včetně VOP je archivována v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení Kupujícího Spotřebitele od Kupní smlouvy.
 • Znění VOP je Prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • Tyto VOP včetně jejich součástí a příloh nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně všech jejich součástí a příloh.

 

VZOR Odstoupení od smlouvy:

 

[DOPLNIT – ADRESÁTA - PRODÁVAJÍCHO]

[DOPLNIT adresu]

 

Odstoupení od smlouvy

Tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 __________________________________________________________________________________

 

Datum objednání _______________________

Datum obdržení ________________________

Číslo daňového dokladu __________________

 

Jméno a příjmení kupujícího___________________________________________________________

Adresa kupujícího____________________________________________________________________

Bankovní spojení kupujícího ___________________________________________________________

Kontaktní spojení na kupujícího (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 

Tyto výše uvedené osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti. Bližší informace lze získat ve VOP umístěných na stránkách www.razitkacolop.cz.

 

V _________ dne _____________

 

 

 

 ____________________

     podpis kupujícího