Ochrana osobních údajů, Autorská práva

Nakládání s osobními údaji

 1. Společnost COLOP CZ s.r.o., IČO: 60066547, se sídlem Na Výhony 291, Borovany, PSČ: 373 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 3454 (dále jen „Správce 1“ nebo „Společnost“)

  a

  Vámi vybraný obchodní partner, který je identifikován v seznamu Partnerů na adrese www.razitkacolop.cz (dále jen „Správce 2“ nebo „Partner“) jsou společnými správci (oba společně dále také jen „Společní Správci“) a zpracovávají poskytnuté osobní údaje v rozsahu:

  • jméno, příjmení, adresa, IČO, webová adresa, telefonní číslo a emailová adresa u fyzické osoby Kupujícího,
  • jméno a příjmení kontaktní osoby, emailový popřípadě telefonický kontakt na tuto osobu u Kupujícího právnické osoby,
  • bankovní spojení Kupujícího v případě odstoupení od Kupní smlouvy,

  a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby.

 2. Údaje uvedené v bodě odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Partnerem zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je Kupující oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
 3. Kupující má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
 4. Kupující je povinen uvádět své Osobní údaje správně a pravdivě, a informovat Společné správce bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů. Kupující odesláním Objednávky stvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Tímto zpracovatelem může být Kupujícím vybraný dopravce realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 6. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu nejdéle 3 roky (dále jen „Doba“).
 7. Zanikne-li však Kupní smlouva zakládající důvod pro zpracování osobních údajů Kupujícího před uplynutím Doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat je v nezbytném rozsahu nejdéle po dobu jednoho (1) roku poté, co taková skutečnost nastane.
 8. Omezeními podle ust. odst. 6 a 7 tohoto článku není dotčeno právo Společných správců zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i poté, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence, nejdéle však po dobu deseti (10) let ode dne, co Smlouva zanikne. Ukládá-li však právní předpis Společným správcům povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Společným správcům povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, jsou Společní správci oprávněni zpracovávat osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem. Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, vyjma osob realizujících dopravu Zboží dle Kupní smlouvy.
 10. Kupující má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Společní správci povinni mu tuto informaci sdělit. Správce, který informaci poskytne je oprávněn za takové poskytnutí informace požadovat po Kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
 12. Správce 1 a Správce 2 mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o společném zpracování osobních údajů, dle níž je

  • Správce 1 odpovědný za

   • zpracování osobních údajů Kupujících, zejména za plnění informačních povinností vůči dotčeným subjektům údajů – Kupujícím, a za zajištění výkonu jejich práv dle GDPR,
   • zajištění společného kontaktního místa pro Kupující a za neprodlené předávání informací o podnětech a žádostech Kupujících Správci 2,
   • za zajištění provozu a údržby webového rozhraní www.razitkacolop.cz
  • Správce 2 je odpovědný za
   • zpracování a zajištění ochrany osobních údajů Kupujícího v souvislosti s plněním smluvní povinnosti – dodání zboží.
 13. Obsah Internetových stránek, včetně veškerých materiálů (texty, fotografie, obrázky, loga aj.), jakož i souvisejících tištěných médií (katalogy, propagační letáky, inzerce atd.), je chráněn právy z duševního vlastnictví Společnosti, popřípadě třetích osob, jež jsou se Společností ve smluvním vztahu. Obsah nesmí být bez písemného souhlasu Společnosti měněn, kopírován, rozmnožován, ani jinak šířen a využíván žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu.
 14. Více informací o ochraně Vašich osobních údajů naleznete v záložce Zásady ochrany osobních údajů
 15. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu na adrese: marketing@colop.cz, nebo prostřednictvím dopisu na adresu: Na Výhony 291, 373 12 Borovany.