Odstoupení od Kupní smlouvy

  1. Kupující Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku VI. odst. 1 VOP. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který tvoří přílohu VOP. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele za užití vzorového formuláře Prodávajícího potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze rovněž korespondenčně, a to na adrese provozovny nebo sídla Prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty.
  4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI odst. 1 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
  5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, nemůže-li být Zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  6. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy dle ustanovení čl. VI. odst. 1 VOP, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. V případě, že Zboží bylo placeno na dobírku, Kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu peněžní prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet, který je za tímto účelem povinen sdělit Prodávajícímu. Kupujícímu tímto nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
  7. Je-li společně se Zbožím z Kupní smlouvy poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ve vztahu k takovému dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek včetně všeho, oč se obohatil.

 

Tyto osobní údaje jsou společností COLOP CZ s.r.o. zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem odpovědi na položený dotaz. Více informací je možné získat v záložce Osobní údaje.